Contract Exit By Choice


CONTRACT CADRU

DE FURNIZARE SERVICII DE INSTRUIRE

din data de July 18, 2024

 

Între:                                                                                  

EXIT by Choice SRL, cu sediul in București, sector 2, strada Chiristigiilor 6, înregistrată la ORC-TB sub nr. J40/11664/2022, ROONRC.J40/11664/2022 si CUI 42547608, IBAN: RO16 INGB 0000 9999 1024 0913 deschis la ING Bank agenția Nerva Traian, legal reprezentată de administrator Daniel BERTEANU, numită în cele ce urmează „Furnizor”

și 

, cu sediul în , numar de inregistrare la Registrul comerţului , Cod Unic de Identificare , legal reprezentata de administrator , numita in cele ce urmeaza „Beneficiar”

A intervenit prezentul contract de prestări de servicii, în condițiile de mai jos:

 

Art. 1. Obiectul contractului

Prin prezentul contract, Furnizorul se obligă să vândă un abonament de servicii de instruire pentru Beneficiar. Beneficiarul se obligă să primească și să plătească serviciile de instruire conform facturilor emise de Furnizor.

Toate detaliile referitoare la componentele abonamentului de serviciile de instruire care urmează a fi vândut de către Furnizor, vor fi precizate în Anexe la prezentul contract, care vor face parte integrantă din acesta.

 

Art. 2. Prețul. Modalități de plată

2.1. Prezentul contract este un contract cadru. Prețul convenit de părți pentru accesul la platforma de conținut educațional și pentru serviciile de instruire care urmează a fi prestat de Furnizor în baza prezentului contract, precum și modalitatea de plată vor fi detaliate în Anexele la contract.

2.2. Fiecare solicitare din partea Beneficiarului de prestare a unui nou program de instruire sau a unui nou serviciu va face obiectul unei noi anexe la contract, în care se va menționa și prețul aferent acestui nou program/ serviciu.

2.3. Facturile se vor emite în RON. Facturile emise de Furnizor vor fi transmise Beneficiarului în mod automat prin intermediul aplicației Smartbill după înregistrarea plății.

 

Art. 3. Executarea contractului

Furnizorul va furniza accesul la platforma de conținut educațional și va presta serviciile la termenele stabilite și în condițiile menționate în prezentul contract, în anexele la acesta și/sau comenzile lansate de către Beneficiar.

 

Art. 4. Obligații

 4.1. Obligațiile Furnizorului

 a) Furnizorul va asigura Beneficiarului serviciile agreate și consemnate în Anexele la prezentul contract conform calendarului de implementare aprobat de părți, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract/comenzile lansate.

b) Furnizorul garantează că materialele folosite în cadrul programului de instruire sunt proprietatea acestuia sau că are permisiunea autorului / titularului dreptului de proprietate intelectuală să le utilizeze în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale.

4.2. Obligațiile Beneficiarului

 1. Beneficiarul va furniza Furnizorului în timp util toate informațiile, documentația și materialele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale.

 2. Beneficiarul și personalul/angajații săi sunt obligați să respecte drepturile de proprietate intelectuală pe care Furnizorul le deține și/sau le exercită asupra materialelor folosite în programul de instruire, indiferent de natura și suportul acestora.

 

Art. 5. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și se consideră a fi în derulare pentru o perioadă de 1 (un) an.

Contractul va fi reînnoit automat, pentru perioade succesive de un an, excepție făcând cazul în care Beneficiarul comunică Furnizorului că nu este de acord să continue programul de instruire.

 

Art.6. Încetarea contractului

 6.1. Contractul încetează în următoarele situații:

 1. prin acordul de voință al Părților;
 2. din cauză de forță majoră, în condițiile art. 11;
 3. prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți

 

Art. 7. Penalități

7.1. În cazul în care una din părți întârzie în executarea obligațiilor sale, cealaltă parte este în drept să solicite o penalitate de 0.1% din valoarea obligației scadente și neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere.

 

Art. 8. Corespondența

Orice corespondență între părți va fi transmisă la adresele de email indicate în prezentul contract, prin orice modalitate care asigură confirmarea recepționării.

Pentru Furnizor:

Pentru Beneficiar:

 • Nume:
 • Adresa de e-mail:

 

Art. 9 Confidențialitatea

9.1. Fiecare Parte recunoaste că, în cursul derulării prezentului Contract, poate să afle informații confidențiale, comerciale sau de proprietate cu privire la cealaltă parte sau terțe Părți cu privire la care cealaltă parte are obligația de confidențialitate ("Informații Confidențiale"). Informațiile confidențiale sunt informații care nu sunt în general cunoscute sau accesibile publicului. Informațiile confidențiale includ, fără limitare la, orice date, informații de afaceri, informații tehnice, informații despre produse, software, servicii și documentație, toate oportunitățile, invențiile, descoperirile, procedurile, procesele, secretele comerciale, identitatea clienților și identitatea furnizorilor, toate informațiile financiare legate de afacerile fiecăreia dintre Părți și rapoartele generate de/pentru oricare dintre Părți cu privire la afacerile fiecarei Părți.

9.2. Obligații de confidențialitate.

Fiecare Parte este de acord că:

 1. va utiliza informațiile confidențiale ale celeilalte Părți numai în funcție de necesități în cursul îndeplinirii îndatoririlor sau exercitării drepturilor sale în temeiul prezentului Contract;
 2. va trata astfel de informații ca fiind confidențiale și de proprietate;
 3. va dezvălui aceste informații exclusiv angajaților și contractanților săi care au nevoie de cunoașterea acestor informații în scopul executării prezentului Contract și cu condiția ca aceștia să fie obligați să respecte confidențialitatea cu privire la informațiile care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele stabilite;
 4. nu va dezvălui această informație oral sau în scris unei terțe părți fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți;
 5. va lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja informațiile confidențiale ale celeilalte Părți și
 6. informațiile Confidențiale nu vor fi adecvate în alt mod pentru utilizarea proprie sau pentru utilizarea de către alte persoane sau entități, inclusiv solicitarea oricăror clienți ai celeilalte Părți, anunțuri sau angajați.

9.3. În cazul în care una dintre Părți încalcă aceste obligații, aceasta va remedia situatia în totalitate și în cel mai scurt timp posibil și va plăti daune-interese celeilalte Părți, potrivit termenilor și condițiilor prevăzute de lege.

 

Art. 10. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 10.1. Datele cu caracter personal prelucrate de către Părți în scopul exclusiv al încheierii și executării prezentului Contract și a oricărei anexe/act adițional la acesta (date cu caracter personal privind personalul/angajații, reprezentanții sau colaboratorii Părților responsabili cu încheierea și executarea prezentului Contract – “persoanele vizate”, respectiv nume, prenume, calitate, număr de telefon și adresa de e-mail) vor fi prelucrate în conformitate cu Legislația privind protecția datelor cu caracter personal (i.e. Regulamentul UE nr. 2016/279 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)).

10.2. În ceea ce privește persoanele vizate menționate drept persoane de contact și semnatarii contractului, Părțile sunt fiecare operator de date în dreptul lor privind datele cu caracter personal pe care le transferă către cealaltă parte ce va acționa în calitate de împuternicit, fiecare acționând în mod independent în determinarea mijloacelor și scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale personalului/angajaților, reprezentanților și colaboratorilor proprii, și vor implementa măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare.

10.3. Fiecare Parte care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate menționate anterior se va asigura că prelucrarea este legală și că persoanele vizate sunt informate în legătură cu drepturile lor și dețin informațiile prevăzute de Art. 14 al Regulamentului UE 2016/679.

10.4. Părțile vor efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în concordanță cu prevederile legislației aplicabile activității fiecăreia dintre Părți.

10.5. Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării în scopurile amintite mai sus vor fi șterse fie la data încetării relației contractuale dintre Părți, fie la expirarea oricărei obligații legale de arhivare ce revine Părții în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă, etc.

 

Art. 11. Forță Majoră

 11.1. Forța majoră este înțeleasă ca un eveniment independent de voința Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică Părțile să execute obligațiile asumate prin Contract.

11.2. Forța majoră se constată prin certificat emis, în condițiile legii, de către Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. Pe perioada de acțiune a forței majore, efectele prezentului Contract se suspendă, fără a se aduce atingere drepturilor cuvenite Părților până la apariția cazului de forță majoră.

11.3. În situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 zile, Contractul încetează de plin drept.

 

Art. 12 Alte clauze

 Garanție „30 de zile banii înapoi”

Dacă după prima lună de contract sau după primele 2 întâlniri online, Beneficiarul decide că dorește să întrerupă programul și să i se returneze suma plătită, acest lucru va fi făcut în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării pe email, fără să fie nevoie de nicio justificare din partea Beneficiarului pentru decizia luată.

 

Legea aplicabilă

Contractul va fi supus legii române în vigoare.

 

Litigii

Orice controversă sau dispută apărută între Părți, născută din sau în legătură cu acest Contract, sau cu aplicarea sau interpretarea acestuia, sau din cauza unei pretinse încălcări, neîndepliniri a obligațiilor sau interpretări greșite a prevederilor sale, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la semnalarea in scris a acesteia, de către  oricare din părțile  contractante, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente material situate în municipiul București.

Prezentul contract a fost încheiat azi, July 18, 2024, semnăturile de mai jos fiind semnăturile persoanelor abilitate legal să reprezinte societățile contractante.

 

Pentru Furnizor

 

EXIT by CHOICE SRL

 

Administrator

Daniel BERTEANU

Pentru Beneficiar

 

SC

Administrator

 

 

 

 

Anexa nr. 1  la contract din data de

Costul agreat pentru abonamentul de servicii de instruire care face obiectul contractului încheiat între SC EXIT by CHOICE SRL și SC este de 6.250 RON + TVA/ lună, plătibil prin card bancar.

În acest cost nu sunt incluse cheltuielile cu deplasarea, care vor fi stabilite și finanțate de către Beneficiar (daca va fi cazul, și acesta o va solicita în mod explicit).

Abonamentul de servicii are în componență următoarele elemente:

 1. Evaluarea companiei, furnizarea rapoartelor și facilitarea înțelegerii consecințelor scorului obținut, cu ajutorul instrumentului on-line Value Builder Score™
 2. Acces în aplicația software Value Builder System™ pentru studierea conținutului educațional și folosirea instrumentelor de planificare strategică și monitorizare existente în platformă
 3. Facilitarea dezvoltării planurilor de acțiune și a fluxurilor de business necesare îmbunătățirii valorii de piață a companiei, pe parcursul sesiunilor de instruire online (cu frecvență bilunară) cu un Value Builder Advisor™
 4. Accesul la ecosistemul de parteneri din sfera tranzacțiilor: consultanți de M&A, avocați, auditori, bancheri, fonduri de investiții, etc.

Facturile vor fi emise in RON în mod automat prin intermediul aplicației Smartbill.

Plata va fi făcută către Beneficiar prin card bancar, prin intermediului aplicației Woo Subscription și a procesatorului de plăți Plati.Online.                                

Prezenta anexa face parte integrantă din contractul semnat in data de July 18, 2024.

 

Pentru Furnizor

 

EXIT by CHOICE SRL

 

Administrator

Daniel Berteanu

Pentru Beneficiar

SC

Administrator


 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Contract Exit By Choice
lock iconUnique Document ID: a79613a3534c2ca7ac4ecf1d377ebd5fa9a40979
Timestamp Audit
October 27, 2023 5:49 pm EESTContract Exit By Choice Uploaded by Daniel Berteanu - adi@connectmedia.ro IP 176.145.62.149
January 19, 2024 11:26 am EEST Document owner dan@exitbychoice.ro has handed over this document to adi@connectmedia.ro 2024-01-19 11:26:45 - 86.123.140.107